Ochrana osobných údajov- GDPR

 

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky

tuningpo.sk s.r.o.

sídlo: Strojnícka 10,08001 Prešov

IČO: 47608021

DIČ: 2024049929

IČDPH: SK 2024049929
 

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky tuningpo.sk
 • osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníkov pred odovzdaním tovaru
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • na účely plnenia zákonných povinností
 • na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii
 • účelom spracúvania objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (I) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") a (II) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom),bankové spojenie ( na účely úhrady platby )
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva vyplyvajúcich z kúpnej zmluvy
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretej osobe-dopravcovi za účelom splnenia povinnosti na základe z kúpnej zmluvy

 

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
 • osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka
 • osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
 • osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov pre účely archivácie

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 • potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 • prístup k osobným údajom ich opravu alebo vymazanie svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • odvolať súhlas i pred uplynutím času, na ktorý bol súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený
 • v tejto súvislosti má následné prevádzkovateľ povinnosť žiadosť zákazníka ako dotknutej osoby vybaviť.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.