LiveZilla Live Chat Software

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA SPOLOČNOSTI tuningpo.sk s.r.o

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar a poskytovanú službu (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

1.2. „Predávajúci“ je spoločnosť tuningpo.sk s.r.o,Strojnícka 10, 08001 Prešov

1.3 Ak to vyplýva zo vzájomnej dohody spoločnosti tuningpo.sk s.r.o a kupujúceho, majú právo odchýliť sa pri konkrétnej objednávke od Všeobecných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1 Kupujúci si objednáva tovar na základe on line objednania, písomnej objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, faxom alebo emailom. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, avšak aj v týchto prípadoch objednávka musí byť potvrdená faxom, emailom alebo cez OnLine obchod.

2.2 Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany tuningpo.sk s.r.o. Potvrdená objednávka predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.3 Aby objednávka bola záväzná musí spĺňať nasledovné náležitosti:
a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno kupujúceho,
b) adresa alebo sídlo kupujúceho,
c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
d) požadovaný termín dodania,
e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
f) uvedenie spôsobu platby,
g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku.


3. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je sídlo spoločnosti tuningpo.sk s.r.o Ak nie je s kupujúcim dohodnuté iné miesto dodania tovaru platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru , tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Tovar bude adekvátne zabalený, odoslaný v najkratšej možnej lehote najneskôr do 30 pracovných dní. V prípade nedodržania termínu dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek zmluvnej pokuty. Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.3 Predávajúci priloži k tovaru daňový doklad.

3.4 tuningpo.sk s.r.o dodá tovar kupujúcemu sídliacemu mimo Prešova prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Poplatok za dodanie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci si môže vyhradiť právo na dodanie tovaru na vlastné náklady inou kuriérskou službou, ktorú splnomocní na prevzatie objednaného tovaru.

3.5 Kupujúci sídliaci mimo Prešov, pri odbere tovaru za cenu nad 150, - Eur za poštovné a balné neplatí a tovar mu bude doručený bezplatne prostredníctvom kuriérskej služby DPD, okrem prípadov, keď kupujúci žiada zaslať tovar prostredníctvom kuriéra, v tom prípade sa kupujúci vzdáva možnosti bezplatného zaslania a hradí poštovné v plnej výške.

3.6 Pri prevzatí tovaru kupujúci prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá tuningpo.sk s.r.o alebo dopravca.

3.7 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určeného podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci prevzal tovar a podpísal dodanie tovaru dopravcovi alebo tuningpo.sk s.r.o

3.8 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť tuningpo.sk s.r.o najneskôr do 24 hodín od prijatia tovaru.

3.9 Bezodkladne po dodaní tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a spoločnosti tuningpo.sk s.r.o tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť.

3.10 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

3.11. Cena za dopravu do 5kg je 5,80 €. Pri tovare nad 5kg cena poštovného je 6,30 €

          - denné svietene poštovné ZADARMO

           -pri objednávke tovaru nad 150,- Eur poštovné  ZADARMO4. CENA TOVARU

4.1 Cena tovaru je určená dohodou.

4.2 Pre kupujúceho sa cena objednaného a spoločnosťou tuningpo.sk s.r.o potvrdeného tovaru stáva nemennou.5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.Na určitý druh tovaru, ktorý je vyrobený na mieru, môže na základe dohody zo zákazníkom, spoločnosť tuningpo.sk s.r.o vyžadovať zálohu vopred na základe vystavenej predfaktúry. Zbytok sumy odberateľ zaplatí pri prevzatí tovaru podľa spôsobu platby. Ak tovar nebude dodaný z rôznych príčin, spoločnosť tuningpo.sk s.r.o je povinná vrátiť zálohu odberateľovi v plnej výške sumy.

5.2 Platenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci po dohode so spoločnoťou tuningpo.sk s.r.o nasledovnými spôsobmi:
a) vopred, uhradením predbežnej faktúry,
b) v hotovosti pri prevzatí tovaru,
c) po prevzatí tovaru na základe objednávky v predajni.


5.3 V OnLine obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) v hotovosti
c) vopred faktúrou,
d) dobierkou pri prevzatí od doručovacej spoločnosti.


5.4 Ak kupujúci platí objednaný tovar v hotovosti je povinný tovar zaplatiť pred jeho fyzickým prevzatím, o čom mu tuningpo.sk vydá doklad o zaplatení ceny za tovar.

5.5 Prevzatie objednaného tovaru skôr než je tovar zaplatený je možné v zmysle Všeobecných podmienok iba v prípade, ak má kupujúci uzavretú zmluvu o odročenom platení.

5.6 Ak je kupujúci v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar, a nevyužije možnosť zrušenia objednávky, kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% a to za každý aj začatý deň omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

5.7 Na odročené platenie objednaného tovaru musí kupujúci požiadať tuningpo.sk o uzavretie zmluvy o odročenom platení. Na platbu týmto spôsobom, resp. na uzavretie zmluvy o odročenom platení kupujúci nemá nárok. Rozhoduje o tom výlučne tuningpo.sk podľa vlastných pravidiel.

5.8 K žiadosti o uzavretie zmluvy o odročenom platení pripojí kupujúci výpis z obchodného registra, resp. Živnostenský list, ak je kupujúci fyzickou osobou.

5.9 Ak došlo k uzavretiu zmluvy o odročenom platení, kupujúci má právo objednať tovar a zaplatiť zaň aľ po jeho prevzatí na základe faktúry a za podmienok stanovených v zmluve. 5.10 Kupujúci môže takto objednať a zaplatiť tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v zmluve o odročenom splatení.

5.11 Po vyčerpaní sumy stanovenej v bode 5.9. musí za tovar platť tak, ako platí kupujúci, ktorý zmluvu o odročenom platení neuzavrel.

5.12 tuningpo môže podmieniť uzavretie zmluvy o odročenom platení zabezpečením splatenia záväzku kupujúceho nasledujúcimi prostriedkami:
a) vystavením zmenky,
b) spísaním notárskej zápisnice s presnou ąpecifikáciou právneho záväzku ako exekučného titulu,
c) ručením,
d) postúpením pohľadávky,
e) uznaním záväzku,
f) pristúpením k záväzku.


5.13 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.12 má tuningpo.sk právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

6. VRÁTENIE TOVARU, NEPREVZATIE ZÁSIELKY , ZÁRUČNÉ PODMIENKY

6.1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

Pri použitých veciach je záruka 12 mesiacov (§619 ods. 2 Občianskeho zákonníka)  predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením pred predajom.

6.2.Záruka sa nevzťahuje najmä na:

a. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

b. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

6.3 Zjavné vady, najmä mechanické poškodenie tovaru alebo neúplnosť tovaru, musí kupujúci vytknúť spoločnosti tuningpo.sk s.r.o najneskôr v lehote na prezretie tovaru uvedenej v bode 3.9 týchto Všeobecných podmienok. Skryté vady musí kupujúci vytknúť do troch 3 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.9

6.4 Miestom reklamácie je sídlo spoločnosti tuningpo.sk s.r.o,Strojnícka 10, Prešov .Ak výrobcovia majú zriadené autorizované servisné strediská, ktoré vykonávajú záručný a pozáručný servis, musí kupujúci vytknúť vady tovaru u niektorého z týchto reklamačných stredísk.

6.5 Ak kupujúci vady v zmysle týchto Všeobecných podmienok nevytkne riadne a včas, stráca nároky vyplývajúce z týchto vád.

6.6 Ak sa vytknutá vada testovaním nepotvrdí, je kupujúci povinný tovar prevziať a znášať náklady testovania v zmysle bodu 7.3 týchto Všeobecných podmienok. V prípade, že sa vytknutá vada pri testovaní potvrdí, tuningpo.sk s.r.o vadný tovar opraví alebo vymení za bezchybný alebo vadný tovar nahradí podobným tovarom, prípadne vrátením ceny.

6.7. tuningpo.sk s.r.o poskytuje záruku za tovar prevzatý kupujúcim za podmienok určených týmito Všeobecnými podmienkami. Dĺžka záruky je 24 mesiacov na každý druh tovaru.

6.8. tuningpo.sk poskytuje i pozárucný servis. Podmienky pozáručného servisu sa upravujú osobitnou dohodou. Na pozáručne opravené výrobky sa poskytuje šesť mesačná záruka.

6.9 Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním nárokov, na ktoré kupujúci nemá nárok v zmysle Všeobecných podmienok znáša kupujúci.

6.10  Nevyzdvihnutá zásielka:
Pred odoslaním zásielky vždy avízujeme odoslanie tovaru. Pokial súhlasíte s odoslaním tovaru a aj napriek tomu odmietnete prebrať balík u kuriérnej služby spôsobujete nám škodu za  kuriérne služby, ktorú si budeme od vás  nárokovať späť. Minimálna cena za odoslanie poisteného balíka  5,80€  (v sume nie je započítaná práca za administratívne práce a baliace práce).
 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy do14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a vráti tovar predávajúcemu na adresu Autodoplnky, Strojnícka 10 ,08001 Prešov ; Takýto tovar nesmie byť poškodený, znečistený, tovar nesmie niesť zjavné znaky používania,  lakovania alebo inej úpravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Tovar zasielajte bez dobierky! Pri vrátení tovaru sa peniaze zasielajú na účet v sume tovaru plus náklady na prepravu k zákazníkovi. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar vyrobený na zákazku! Tovar ktorý je vyrobený na zákazku je možné vrátiť len v prípade reklamácie! Do zásielky je potrebné napísať, že žiadate o vrátenie sumy za vrátený tovar.

7.2. Kupujúci pri odosielaní tovaru na reklamáciu alebo vrátení tovaru oboznámi vopred kupujúceho emailom alebo telefonicky.

 

8. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho..

8.2 K reklamách je potrebné předložit doklad o kúpe tovaru/ faktúru , pokladničný doklad z ERP/

8.3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.4. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

8.5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti,  zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

8.6.Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

8.7.Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

8.9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov , ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti tuningpo.sk s.r.o. s GDPR ako aj s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov ( zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke:http://tuningpo.sk/zásady-ochrany-osobných-údajov-tuningpo


10. ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

10.1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

10.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.03.2016 Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

10.3. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

10.4. V prípade, že má kupujúci status podnikateľa, zodpovednosť za vady tovaru a služieb, poskytovaných predavajúcim sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6,080 01 Prešov 1

 

V Prešove , dňa 01.03.2016

 

V PRÍPADE,ŽE CHCETE TOVAR REKLAMOVAŤ VOPRED NÁS KONTAKTUJTE E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY