LiveZilla Live Chat Software
DOVOLENKA!!!:  Od Po. 28.08.2017 - Ut. 12.09.2017 . Objednávky budú vybavené až po 12.09.2017

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA SPOLOČNOSTI tuningpo.sk

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú spoločnosť tuningpo.sk , na jednej strane a kupujúci na druhej strane (ďalej len "kupujúci") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosti tuningpo.sk.

1.2 Ak to vyplýva zo vzájomnej dohody spoločnosti tuningpo a kupujúceho, majú právo odchýliť sa pri konkrétnej objednávke od Všeobecných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1 Kupujúci si objednáva tovar na základe on line objednania, písomnej objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, faxom alebo emailom. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, avšak aj v týchto prípadoch objednávka musí byť potvrdená faxom, emailom alebo cez OnLine obchod.

2.2 Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany tuningpo.sk. Potvrdená objednávka predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.3 Aby objednávka bola záväzná musí spĺňať nasledovné náležitosti:
a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno kupujúceho,
b) adresa alebo sídlo kupujúceho,
c) presnú ąpecifikáciu druhu i mnoľstva objednávaného tovaru,
d) požadovaný termín dodania,
e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
f) uvedenie spôsobu platby,
g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku.


3. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je sídlo spoločnosti tuningpo.sk. Ak nie je s kupujúcim dohodnuté iné miesto dodania tovaru platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru , tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Tovar bude adekvátne zabalený, odoslaný v najkratšej možnej lehote najneskôr do 30 pracovných dní. V prípade nedodržania termínu dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek zmluvnej pokuty. Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.3 Predávajúci priloži k tovaru daňový doklad.

3.4 tuningpo.sk dodá tovar kupujúcemu sídliacemu mimo Prešova prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Poplatok za dodanie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci si môže vyhradiť právo na dodanie tovaru na vlastné náklady inou kuriérskou službou, ktorú splnomocní na prevzatie objednaného tovaru.

3.5 Kupujúci sídliaci mimo Prešov, pri odbere tovaru za cenu nad 150, - Eur za poštovné a balné neplatí a tovar mu bude doručený bezplatne prostredníctvom kuriérskej služby DPD, okrem prípadov, keď kupujúci žiada zaslať tovar prostredníctvom kuriéra, v tom prípade sa kupujúci vzdáva možnosti bezplatného zaslania a hradí poštovné v plnej výške.

3.6 Pri prevzatí tovaru kupujúci prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá tuningpo.sk alebo dopravca.

3.7 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určeného podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci prevzal tovar a podpísal dodanie tovaru dopravcovi alebo tuningpo.sk

3.8 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť tuningpo.sk najneskôr do 24 hodín od prijatia tovaru.

3.9 Bezodkladne po dodaní tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a spoločnosti tuningpo.sk tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť.

3.10 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

4. CENA TOVARU

4.1 Cena tovaru je určená dohodou.

4.2 Pre kupujúceho sa cena objednaného a spoločnosťou tuningpo.sk potvrdeného tovaru stáva nemennou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.Na určitý druh tovaru(Nárazníky,prahy,svetlá,podnárazníky,výfuky.....), môže na základe dohody zo zákazníkom, spoločnosť tuningpo.sk vyžadovať zálohu vopred na základe vystavenej predfaktúry. Zbytok sumy odberateľ zaplatí pri prevzatí tovaru podľa spôsobu platby. Ak tovar nebude dodaný z rôznych príčin, spoločnosť tuningpo.sk je povinná vrátiť zálohu odberateľovi v plnej výške sumy.

5.2 Platenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci po dohode so spoločnoťou tuningpo.sk nasledovnými spôsobmi:
a) vopred, uhradením predbežnej faktúry,
b) v hotovosti pri prevzatí tovaru,
c) po prevzatí tovaru na základe objednávky v predajni.


5.3 V OnLine obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) v hotovosti
c) vopred faktúrou,
d) dobierkou pri prevzatí od doručovacej spoločnosti.


5.4 Ak kupujúci platí objednaný tovar v hotovosti je povinný tovar zaplatiť pred jeho fyzickým prevzatím, o čom mu tuningpo.sk vydá doklad o zaplatení ceny za tovar.

5.5 Prevzatie objednaného tovaru skôr než je tovar zaplatený je možné v zmysle Všeobecných podmienok iba v prípade, ak má kupujúci uzavretú zmluvu o odročenom platení.

5.6 Ak je kupujúci v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar, a nevyužije možnosť zrušenia objednávky, kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% a to za každý aj začatý deň omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

5.7 Na odročené platenie objednaného tovaru musí kupujúci požiadať tuningpo.sk o uzavretie zmluvy o odročenom platení. Na platbu týmto spôsobom, resp. na uzavretie zmluvy o odročenom platení kupujúci nemá nárok. Rozhoduje o tom výlučne tuningpo.sk podľa vlastných pravidiel.

5.8 K žiadosti o uzavretie zmluvy o odročenom platení pripojí kupujúci výpis z obchodného registra, resp. Živnostenský list, ak je kupujúci fyzickou osobou.

5.9 Ak došlo k uzavretiu zmluvy o odročenom platení, kupujúci má právo objednať tovar a zaplatiť zaň aľ po jeho prevzatí na základe faktúry a za podmienok stanovených v zmluve. 5.10 Kupujúci môže takto objednať a zaplatiť tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v zmluve o odročenom splatení.

5.11 Po vyčerpaní sumy stanovenej v bode 5.9. musí za tovar platť tak, ako platí kupujúci, ktorý zmluvu o odročenom platení neuzavrel.

5.12 tuningpo môže podmieniť uzavretie zmluvy o odročenom platení zabezpečením splatenia záväzku kupujúceho nasledujúcimi prostriedkami:
a) vystavením zmenky,
b) spísaním notárskej zápisnice s presnou ąpecifikáciou právneho záväzku ako exekučného titulu,
c) ručením,
d) postúpením pohľadávky,
e) uznaním záväzku,
f) pristúpením k záväzku.


5.13 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.14 má tuningpo.sk právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

6. REKLAMÁCIE TOVARU, VRÁTENIE TOVARU, NEPREVZATIE ZÁSIELKY, ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNE PODMIENKY

6.1 Záručná lehota, doba termínov opráv sú špecifikované v dodacom liste. Pritom platí, že Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy do 7  dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a vráti tovar predávajúcemu na adresu Autodoplnky Strojnícka 10 08001 Prešov ; Takýto tovar nesmie byť poškodený, znečistený, tovar nesmie niesť zjavné znaky používania,  lakovania alebo inej úpravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Tovar zasielajte bez dobierky! Pri vrátení tovaru sa peniaze zasielajú na účet v sume tovaru plus náklady na prepravu k zákazníkovi. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar vyrobený na zákazku! Tovar ktorý je vyrobený na zákazku je možné vrátiť len v prípade reklamácie! Do zásielky je potrebné napísať, že žiadate o vrátenie sumy za vrátený tovar.

6.2 Zjavné vady, najmä mechanické poškodenie tovaru alebo neúplnosť tovaru, musí kupujúci vytknúť spoločnosti tuningpo.sk najneskôr v lehote na prezretie tovaru uvedenej v bode 3.9 týchto Všeobecných podmienok. Skryté vady musí kupujúci vytknúť do troch 3 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.9.

6.3 Miestom reklamácie je sídlo spoločnosti tuningpo.sk. Ak výrobcovia majú zriadené autorizované servisné strediská, ktoré vykonávajú záručný a pozáručný servis, musí kupujúci vytknúť vady tovaru u niektorého z týchto reklamačných stredísk.

6.4 Ak kupujúci vady v zmysle týchto Všeobecných podmienok nevytkne riadne a včas, stráca nároky vyplývajúce z týchto vád.

6.5 Ak sa vytknutá vada testovaním nepotvrdí, je kupujúci povinný tovar prevziať a znášať náklady testovania v zmysle bodu 6.3 týchto Všeobecných podmienok. V prípade, že sa vytknutá vada pri testovaní potvrdí, tuningpo.sk vadný tovar opraví alebo vymení za bezchybný alebo vadný tovar nahradí podobným tovarom, prípadne vrátením ceny.

6.6 tuningpo poskytuje záruku za tovar prevzatý kupujúcim za podmienok určených týmito Všeobecnými podmienkami. Dĺžka záruky je 24 mesiacov na každý druh tovaru.

6.7 tuningpo.sk nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou.

6.8 tuningpo.sk poskytuje i pozárucný servis. Podmienky pozáručného servisu sa upravujú osobitnou dohodou. Na pozáručne opravené výrobky sa poskytuje šesť mesačná záruka.

6.9 Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním nárokov, na ktoré kupujúci nemá nárok v zmysle Všeobecných podmienok znáša kupujúci.

6.10  Nevyzdvihnutá zásielka:
Pred odoslaním zásielky vždy avízujeme odoslanie tovaru. Pokial súhlasíte s odoslaním tovaru a aj napriek tomu odmietnete prebrať balík u kuriérnej služby spôsobujete nám škodu za  kuriérne služby, ktorú si budeme od vás  nárokovať späť. Minimálna cena za odoslanie poisteného balíka  5,80€  (v sume nie je započítaná práca za administratívne práce a baliace práce).


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2010.

8.2 tuningpo.sk má výhradné právo tieto Všeobecné podmienky dopĺňať a meniť.